Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

II sesja Rady Miejskiej VII kadencji

Szanowni Państwo,

4 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Zwołana została w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza. On też uzasadnił ten wniosek wskazując na konieczność wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zabezpieczenia finansowego na dostawę paliw płynnych dla samochodów straży pożarnej oraz samochodów służbowych. Z informacji burmistrza radni dowiedzieli się że RIO zakwestionowała uchwałę Rady Miejskiej nr XLV/631/14 z 16 października 2014 roku co uniemożliwiało wzięcie kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000 zł. Omawiając obie sprawy skarbnik gminy potwierdziła informację burmistrza oraz przyznała że w uchwale błędnie zapisano daty spłaty.

Nadzwyczajny tryb ograniczający czas na zapoznanie się z dokumentacją skłonił mnie do wstrzymania się od głosu w sprawie zmian w Prognozie. W sprawie kredytu głosowałem przeciw ponieważ nie pojawiły się wyjaśnienia odnośnie faktycznego zadłużenia gminy, co podnosiłem już 16 listopada. Sprawa długu gminy pojawiła się wcześniej w dyskusjach nad zmianami budżetowymi. Problem polega nie tylko na wysokości zadłużenia, bo mieści się ono w ramach prawa. Istotniejszym jest że kolejne kredyty uzasadniane są podobnie - „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Spłata w tej sytuacji nie prowadzi do zmniejszeni zadłużenia, ale przenosi termin spłaty na kolejne lata. Zmianom nie towarzyszą wyliczenia wzrostu kosztów obsługi długów. Wszystko to skłania do ostrożności szczególnie, że jednocześnie wiadomo, że część inwestycji realizowanych jest za pośrednictwem osób trzecich i otrzymujemy informację o spadku dochodów gminy. Wszystkie te aspekty sytuacji finansowej gminy wymagają bardziej fachowej oceny, a radni dysponują tylko opinią organu wykonawczego.

Znamienne jest że w głosowaniu wzięli udział nowi radni, którzy bez pytań czy uwag poparli uchwały. Możliwe jednak że na posiedzeniu klubu otrzymali bardziej wyczerpującą informacje niż na sesji.

Kolejna uchwała dotyczyła wysokości wynagrodzenia burmistrza. Projekt uchwały nie zawierał pisemnego uzasadnienia. Tym razem nie dołączono też zasad, które pozwoliły by porównać wysokość proponowanej kwoty w stosunku do obowiązujących kwot. Trudno, więc było świadomie głosować. Ostatecznie uchwalono wynagrodzenie w wysokości 12 297zł brutto. Dużo to czy mało oceńcie państwo sami.

Istotnym punktem porządku obrad był wybór stałych komisji problemowych Rady Miejskiej. Dręczy mnie pytanie czy tryb zwołania sesji mam dla tej sprawy znaczenie.

Sam wybór nie mógł być i nie był problemem. Tuż przed rozpoczęciem sesji Przewodniczący Rady przedstawił ustalenia większości oraz uwzględnienie naszych deklaracji przedstawionych na jego prośbę w kwestionariuszach, które otrzymaliśmy na I sesji. Wątpliwości budzi fakt, że projekt uchwały zatwierdzającej skład komisji stałych i ustalający zakres ich działalności zgłosił burmistrz. Przed głosowaniem tego projektu zgłosił również autopoprawki. Wydaje się logicznym by sprawy organizacyjne pracy Rady były przez nią wypracowane a nie tylko uchwalane. Burmistrz jako organ wykonawczy nie powinien wyznaczać organowi uchwałodawczemu jakim jest Rada Miejska zasad pracy. Sądzę, że nastąpiło tu przekroczenie kompetencji przez Burmistrza.

Na zakończenie zostały ogłoszone uchwalone uchwały.

Tadeusz Jasonek

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour