Strona Tadeusza Jasonka - Radnego Miasta i Gminy Niepołomice

V sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Szanowny Państwo,

Z przyjemnością mogę poinformować, że statystyka się poprawia - mamy już 2 na 5 sesji zwołanych w trybie zwykłym. W czwartek otrzymałem zawiadomienie o zwołaniu kolejnej sesji na 30 stycznia 2015 roku, ponownie w Zamku Królewskim i tym razem nieco wcześniej, bo o godzinie 15:00.

Z zadowoleniem zauważam, że tym razem zawiadomienie o sesji pojawiło się zarówno na "głównej stronie" gminy jak i na BIP. Szkoda mi tylko trochę, że porzucono dobry zwyczaj powiadamiania o zebraniach Komisji na stronie.

Zapraszam bardzo serdecznie na tą sesję wszystkich pragnących zapoznać się ze sprawozdaniem Burmistrza z działalności gminy oraz tak ważnymi dokumentami jak budżet gminy na bieżący rok i kolejny Wieloletni Plan Finansowy. Oprócz tego będzie można również poznać plan pracy Rady i poszczególnych Komisji na nadchodzący rok.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa oraz zapoznaniem się z pełnym planem sesji i projektami uchwał - nie zamieszczam budżetu i wieloletniego planu, ponieważ są to dokumentu wielostronicowe.

Z poważaniem,

Tadeusz Jasonek

Czytaj więcej: V sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

II sesja Rady Miejskiej VII kadencji

Szanowni Państwo,

4 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Zwołana została w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza. On też uzasadnił ten wniosek wskazując na konieczność wpisania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zabezpieczenia finansowego na dostawę paliw płynnych dla samochodów straży pożarnej oraz samochodów służbowych. Z informacji burmistrza radni dowiedzieli się że RIO zakwestionowała uchwałę Rady Miejskiej nr XLV/631/14 z 16 października 2014 roku co uniemożliwiało wzięcie kredytu długoterminowego w wysokości 12 000 000 zł. Omawiając obie sprawy skarbnik gminy potwierdziła informację burmistrza oraz przyznała że w uchwale błędnie zapisano daty spłaty.

Nadzwyczajny tryb ograniczający czas na zapoznanie się z dokumentacją skłonił mnie do wstrzymania się od głosu w sprawie zmian w Prognozie. W sprawie kredytu głosowałem przeciw ponieważ nie pojawiły się wyjaśnienia odnośnie faktycznego zadłużenia gminy, co podnosiłem już 16 listopada. Sprawa długu gminy pojawiła się wcześniej w dyskusjach nad zmianami budżetowymi. Problem polega nie tylko na wysokości zadłużenia, bo mieści się ono w ramach prawa. Istotniejszym jest że kolejne kredyty uzasadniane są podobnie - „na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań”. Spłata w tej sytuacji nie prowadzi do zmniejszeni zadłużenia, ale przenosi termin spłaty na kolejne lata. Zmianom nie towarzyszą wyliczenia wzrostu kosztów obsługi długów. Wszystko to skłania do ostrożności szczególnie, że jednocześnie wiadomo, że część inwestycji realizowanych jest za pośrednictwem osób trzecich i otrzymujemy informację o spadku dochodów gminy. Wszystkie te aspekty sytuacji finansowej gminy wymagają bardziej fachowej oceny, a radni dysponują tylko opinią organu wykonawczego.

Znamienne jest że w głosowaniu wzięli udział nowi radni, którzy bez pytań czy uwag poparli uchwały. Możliwe jednak że na posiedzeniu klubu otrzymali bardziej wyczerpującą informacje niż na sesji.

Kolejna uchwała dotyczyła wysokości wynagrodzenia burmistrza. Projekt uchwały nie zawierał pisemnego uzasadnienia. Tym razem nie dołączono też zasad, które pozwoliły by porównać wysokość proponowanej kwoty w stosunku do obowiązujących kwot. Trudno, więc było świadomie głosować. Ostatecznie uchwalono wynagrodzenie w wysokości 12 297zł brutto. Dużo to czy mało oceńcie państwo sami.

Istotnym punktem porządku obrad był wybór stałych komisji problemowych Rady Miejskiej. Dręczy mnie pytanie czy tryb zwołania sesji mam dla tej sprawy znaczenie.

Sam wybór nie mógł być i nie był problemem. Tuż przed rozpoczęciem sesji Przewodniczący Rady przedstawił ustalenia większości oraz uwzględnienie naszych deklaracji przedstawionych na jego prośbę w kwestionariuszach, które otrzymaliśmy na I sesji. Wątpliwości budzi fakt, że projekt uchwały zatwierdzającej skład komisji stałych i ustalający zakres ich działalności zgłosił burmistrz. Przed głosowaniem tego projektu zgłosił również autopoprawki. Wydaje się logicznym by sprawy organizacyjne pracy Rady były przez nią wypracowane a nie tylko uchwalane. Burmistrz jako organ wykonawczy nie powinien wyznaczać organowi uchwałodawczemu jakim jest Rada Miejska zasad pracy. Sądzę, że nastąpiło tu przekroczenie kompetencji przez Burmistrza.

Na zakończenie zostały ogłoszone uchwalone uchwały.

Tadeusz Jasonek

IV Sesja Rady Miejskiej - zawiadomienie

Szanowni Państwo,


W dniu dzisiejszym otrzymałem zawiadomienie o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach na dzień 30 grudnia 2014 roku o godzinie 16:00 ponownie w Zamku Królewskim.

Zacznijmy od pozytywów. Po pierwsze wiadomość jest już umieszczona na stronie http://www.niepolomice.eu. Po drugie jest to pierwsza sesja w tej kadencji zwołana w trybie zwyczajnym. Po trzecie przyjęte zostaną protokoły z I i II sesji naszej Rady tzn. mieszkańcy będą mogli zapoznać się z ich przebiegiem.

Z trochę mniej jasnej strony. BIP ponownie został zaniedbany nie pojawiła się informacja o sesji, nie ma nowych uchwał. Po za tym już po raz trzeci w tej kadencji (na 4 sesje!) będziemy zmieniać Uchwałę Budżetową oraz Wieloletnią Prognozę  Finansową.

Tak żeby rozjaśnić nastrój proszę zapoznać się z projektem uchwały odnośnie powołania doraźnej komisji do rozpatrzenia skargi. Urzędnik przygotowujący projekt - być może na fali przedświątecznej radości - dał Komisji tylko jeden dzień na zakończenie prac. Sesja odbędzie się 30 grudnia 2014 roku. W §1 pkt 2 zostawiono co prawda miejsce na ustalenie przez radnych terminu na zakończenie prac, ale wpisano rok 2014. Nie daje to radnym zbyt wielkiego wyboru po zakończeniu sesji w ramach 2014 roku mamy już tylko jeden dzień.

Ponownie zapraszam do skorzystania z prawa do uczestnictwa w sesji i do zapoznania się z projektami uchwał.


Korzystając z okazji życzę wszystkim Wesołych Świąt.

Tadeusz Jasonek

 

 

I sesja Rady Miejskiej VII Kadencji

Szanowni Państwo,

W dniu 28 listopada 2014 zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada tegoż roku Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zwołał pierwszą sesję Rady Miejskiej wybranej 16 listopada. Tak została zainaugurowana VII kadencja władz samorządowych w naszej gminie.

Dla mnie będzie to już piąta kadencja pracy radnego. Pierwsza rozpoczęła się w 1998 roku. Pierwszą sesję wtedy poprzedził udział radnych we Mszy Świętej odprawionej przez ś.p. ks. Józefa Rzadkosza, przed cudownym obrazem św. Karola Boromeusza. W kolejnych kadencjach zrezygnowano z tej inauguracji.

Czytaj więcej: I sesja Rady Miejskiej VII Kadencji

Kolejna sesja nadzwyczajna

Szanowni Państwo,


Przewodniczący Rady Miejskiej zwołał kolejną, trzecią sesję - ponownie w trybie nadzwyczajnym. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa 15 grudnia 2014 roku o godzinie 16:00 w Zamku Królewskim.

Sesja ponownie będzie dotyczyć Budżetu oraz Wieloletniej prognozy. Głosować będziemy również udzielenie pożyczki "Kołu Przyjaciół Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Staniątkach".

Zachęcam do zapoznania się z porządkiem obrad oraz z projektami uchwał.

Z przykrością zauważam, że tym razem nie umieszczono jeszcze (12.12.2014 18:20) informacji o sesji na stronie Gminy Niepołomice - ani na "głównej" ani na BIP.

Zamieszczono za to informacje o posiedzeniach Komisji Zdrowia, Sportu i Opieki społecznej Komisji Ładu i Bezpieczeństwa oraz Komisji Rewizyjnej. Szkoda tylko że wyłącznie na "głównej" i to bez porządków obrad. W każdym razie zapraszam w szczególności na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 15 grudnia 2014 roku o godzinie 17.30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach, w pokoju numer 9.

Tadeusz Jasonek

Czytaj więcej: Kolejna sesja nadzwyczajna

II sesja Rady Miejskiej

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w II sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach.

Odbędzie się ona 4 grudnia  (już jutro) o godzinie 16:00 w Zamku. Została zwołana w trybie nadzwyczajnym dlatego zawiadomienie radni dostali zaledwie wczoraj.

Z przyjemnością odnotowałem, że wiadomość o sesji pojawiła się zarówno na głównej stronie Miasta i Gminy Niepołomice, jak i w stronie Niepołomic w systemie BIP. Może doczekamy się ukazywania się podsumowań sesji.

Podczas tej sesji poruszane będą bardzo ważne kwestie:

  • zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niepołomice 2014-2015,
  • zaciągnięcie kredytu długoterminowego,
  • wynagrodzenie Burmistrza,
  • powołanie Komisji Rewizyjnej i stałych Komisji.

Niestety ze względu na obszerność projektów uchwał i krótki czas przed sesją nie udostępnię ich skanów. Te nie całe trzy dni zdecydowałem poświęcić się na zapoznanie się z uchwałami.

 

Tadeusz Jasonek

Czytaj więcej: II sesja Rady Miejskiej

I Sesja Rady Miejskiej - wrażenia

Dziś tj. 28 listopada zgodnie z zarządzaniem komisarza wyborczego zebrali się radni wybrani do Rady Miejskiej w Niepołomicach na kadencję 2014-2018. Zgodnie z porządkiem wskazanym przez komisarza złożyli ślubowanie i dokonali wyboru przewodniczącego i v-ce przewodniczących. Ślubowanie złożył również burmistrz.

Podsumowując wyniki w gminie nie ma zmian personalnych na tych funkcjach w porównaniu z poprzednią kadencją.

Procedura zastosowana odbiegała znacznie od stosowanej w 2010 roku. Ponieważ nie wyjaśniono przyczyn zmiany będzie konieczne dokonanie jej prawnej oceny. Sprawa jest poważna ponieważ ewentualne błędne decyzje mogą być daleko idące. Wątpliwości po wyjaśnieniu przedstawię.

 

Tadeusz Jasonek

 

Czytaj więcej: I Sesja Rady Miejskiej - wrażenia

Koniec aktu wyborczego.

W dniu dzisiejszym w godzinach wieczornych otrzymałem zawiadomienie od Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice.

Komisarz Wyborczy zwołał pierwszą sesję nowej Rady Miejskiej na 28 listopada 2014 roku godz.15:00. Sesja odbędzie się w Sali Konferencyjnej w Zamku Królewskim w Niepołomicach.

Zapraszam serdecznie wszystkich obywateli Miasta i Gminy Niepołomice do bycia świadkiem złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych i nowo wybranego burmistrza oraz wyboru przewodniczącego rady i jego zastępcy.

 

Zapraszam do zapoznania się  z pełnym tekstem otrzymanych przeze mnie dokumentów:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 25 listopada 2014 roku w przedmiocie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Niepołomicach

Zawiadomienie o zwołaniu pierwszej sesji Rady Miejskiej

 

Tadeusz Jasonek

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour